Wat leuk dat u een kijkje komt nemen op de pagina van groep 6/7.
Groep 6/7 is een gezellige, leuke groep van 18 kinderen. Hieronder leest u per groep wat
er dit jaar behandeld gaat worden.

Groep 6:
In groep 6 wordt er dit jaar hard gewerkt! Met spelling, taal en rekenen worden veel
nieuwe dingen geleerd. De werkwoordspelling wordt uitgebreid behandeld, er komen
meerder nieuwe spellingcategorieën aan bod, zoals dirigent (je hoort een ie, je schrijft
een i) woorden eindigend op -heid en -teit, woorden met 'tie' erin, zoals politie, en
woorden met '-ge' aan het eind, zoals etage zijn enkele voorbeelden. Met taal komen zeer uiteenlopende zaken aan bod; luisteren en spreken, woordenschat, taalbeschouwing, boekpromotie en het schrijven van teksten zijn enkele voorbeelden. We besteden aandacht aan handschriftontwikkeling, door twee keer per week te schrijven. Hierbij schrijven we in blokschrift. Losse letters dus.
Met rekenen werken we op de getallenlijn al tot 12.000! De breuken komen aan de orde, het delen vindt plaats met steeds grotere getallen, staartdelingen worden moeilijker, verhaaltjessommen (contextsommen) komen in elk blok weer aan de orde, het begrip turven wordt gebruikt, en zo zijn er nog heel veel voorbeelden te noemen van de inhoud van het rekenen in groep 6.
Elk kind heeft in groep 6 de beschikking over een Chromebook. Daarop kunnen de kinderen werken in Snappet, voor de verwerking van rekenen en soms ook voor automatiseren en woordenschat. De Chromebooks worden daarnaast ook ingezet tijdens andere vakken. Naast rekenen, taal en spelling komen ook veel andere zaken aan bod.
We werken aan de zaakvakken geschiedenis. aardrijkskunde en biologie. Ook krijgen de leerlingen de topografie van Nederland aangeboden. De beeldende lessen, tekenen en
handvaardigheid, worden vaak gerelateerd aan de zaakvak-thema's of aan de tijd van
het jaar. Eén keer in de week hebben wij muziekles van juf Carmen. Op dinsdagochtend
hebben we gymnastiek of zwemmen we. De ene week gym, de andere week zwemmen.
Op de woensdag gymmen we elke week samen met groep 7.  In groep 6 krijgen de
leerlingen voor het eerst Engels, juf Annemieke geeft deze lessen. De lessen Engels zijn
gericht op spreekvaardigheid.   
In groep 6 krijgen de kinderen elke week huiswerk mee. Dit is niet alleen om de inhoud
van het werk, maar zeker ook om kinderen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor schoolse zaken, het plannen van hun tijd, en het leren maken
van huiswerk. Dit zal in groep 7 en 8 verder worden uitgebouwd. 

Groep 7:
Elke dag wordt er hard gewerkt en leren we telkens nieuwe dingen. Met rekenen zijn we
druk bezig met vrij nieuwe onderwerpen als breuken, procenten en decimale getallen.
Maar ook het hoofdrekenen, cijferend plus, min, keer en delen wordt herhaald en verder
uitgediept. Ook leren we hoe we omtrek, oppervlakte en inhoud moeten uitrekenen. We
werken o.a. met rekenen op Snappet. Dit doen we op een chromebook waarop wij ons werk kunnen maken. 
Met spelling besteden we in groep 7 veel aandacht aan de werkwoordspelling, zowel
tegenwoordige tijd als verleden tijd. Bij verleden tijd leren we dat er sterke en zwakke
werkwoorden zijn. Ook bij taal leren we weer nieuwe dingen: we weten wat het
onderwerp in de zin is, het gezegde, het voltooid deelwoord en ook wat lidwoorden, 
zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden zijn en hoe we het lijdend
voorwerp in de zin kunnen vinden.
Een keer in de week hebben we Engels van juf Annemieke.
We werken ook aan de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie.
In groep 7 krijgen de kinderen 2 keer per week huiswerk mee. Zo oefenen de kinderen
niet alleen bepaalde sommen, spellingcategorieën of topografie, maar leren ze ook hun
huiswerk te plannen, zodat ze niet alles tegelijk of op het laatste moment maken.
We besteden natuurlijk veel tijd aan verkeer omdat de kinderen dit schooljaar mee doen
aan het verkeersexamen. Altijd weer spannend!