Jaarverslag

In het afgelopen schooljaar hebben wij de volgende doelen voor het onderwijs behaald: 
 
Leren omgaan met gedragsproblematiek en de invloed daarop op de groep. 
Behaald: De Kanjertraining is succesvol door het hele team gevolgd en de methode is geïmplementeerd. In alle groepen wordt er structureel mee gewerkt. De bijbehorende ouderavond werd goed bezocht. In elke nieuwsbrief wordt er aandacht aan besteed en de twee Kanjercoördinatoren zorgen ervoor dat het regelmatig op de agenda staat. In het najaar van 2019 zal er een herscholing voor het team zijn en volgt een nieuwe ouderavond. 
 
Het opzetten van een leerlijn drama en deze structureel inzetten in ons onderwijs.
Behaald: De leerlijn drama is klaar en is in de maanden januari en februari van 2018 uitgeprobeerd, waarna in een teambijeenkomst is gekeken of het werkt en wat eventueel moest worden aangepast. Daarbij is coaching door de dramadocent ingezet. De leerlijn wordt nu door het team toegepast tijdens de lessen taal. In de handleiding van de taalmethode wordt door de leerkrachten met geeltjes of door erbij te schrijven, aangegeven wanneer een dramales kan worden ingezet. Bij de kleuters sluiten de drama-activiteiten aan bij de thema's. Er is nu een doorgaande leerlijn voor de dramalessen van groep 1 tot en met 8. 
 
De kinderen voelen zich aantoonbaar veilig op school.
Niet behaald: De monitoring sociale veiligheid is afgelopen jaar niet door elke groep gedaan. Daardoor zijn er geen recente gegevens beschikbaar. Reden daarvoor is de invoering van de Kanjertraining en daarbij behorende nieuwe materialen. Dit moet beter gepland en uitgewisseld worden. Dat betekent dat zowel directie als de Kanjercoördinatoren hier beter naar moeten kijken en plannen.  
 
Het opzetten van een structurele beoordelingscyclus voor het personeel.
Behaald: Vanuit het personeelsbeleidsplan is een opzet gemaakt voor een nieuwe beoordelingscyclus. In schooljaar 2017-2018 zijn de functioneringsgesprekken gehouden, in schooljaar 2018-2019 geldt dat voor de beoordelingsgesprekken. Deze cyclus zal structureel op deze wijze gehanteerd worden. Tijdens de functioneringsgesprekken worden door de leerkrachten ontwikkeldoelen opgesteld die bij de beoordelingsgesprekken als uitgangspunt dienen voor de beoordeling.

Meest gezocht