Gewichtige omstandigheden

Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandig- heden die buiten de wil van de leerling of ouders zijn gelegen. Voorbeelden hiervan zijn:   huwelijk, overlijden, jubilea, ernstige ziekte van bloed- of aan- verwanten, gezinsuitbreiding, verhuizing,  wachten op plaatsing school en dergelijke.  Familiebezoek aan het land van her- komst valt niet onder gewichtige omstandigheden en zal dus binnen de schoolvakanties moeten plaatsvinden. 

Een aanvraag voor verlof vanwege ge wichtige omstandigheden kunt u schriftelijk doen bij de directie. Dit geldt tot en met 10 schooldagen. Bij meer dan tien schooldagen dient u dit te vragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. U kunt het formulier op school vragen of van de website halen.

Meest gezocht