De medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs biedt ouders en leerkrachten de ruimte om inspraak uit te oefenen op de gang van zaken op school. Regelmatig is er een gedelegeerde van het bestuur aanwezig. De vergaderingen zijn open baar, tenzij de MR anders beslist. Dit laatste houdt verband met eventuele geheimhoudingsplicht van de MR. 
 
De MR heeft een aantal bevoegdheden, waarvan de belangrijkste zijn het adviseren en het geven van instemming ten aanzien van bestuursbesluiten. De MR stemt in met zaken als: verandering van grondslag, het maken van een schoolplan, de taakverdeling binnen de school. Tevens is instemming van de MR vereist bij beslissingen van het bestuur inzake het schoolreglement, het beleid m.b.t. benoeming of ontslag van het personeel, ondersteunende werkzaamheden door ouders, verandering van onder wijskundige doelstellingen en besteding van de door ouders en/of leerlingen bijeengebrachte gelden voor de school. 

Al deze zaken zijn vastgelegd in een reglement, dat ter inzage op school ligt.  De medezeggenschapsraad is samen- gesteld uit een oudergeleding  (4 zetels) en een personeelsgeleding (4 zetels). Uit elke geleding wordt één persoon afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad, de GMR. Hierin zijn de 5 scholen binnen ProCon vertegenwoordigd.

Meest gezocht