’t Mozaïek …een school vol talent!

 • We zijn een protestants-christelijke basisschool die, met respect, openstaat voor anders gelovenden. Wij verwachten van alle kinderen, ouders en leerkrachten dat zij de christelijke identiteit respecteren en ernaar handelen. 
 • We willen met ons onderwijs aansluiten bij de talenten van kinderen. Ons streven is dat kinderen hun talenten kennen en kunnen gebruiken. 
 • Onze leerlingen delen hun talenten met elkaar en worden uitgedaagd ze verder te ontwikkelen doordat we ze boeiend en onderzoekend onderwijs bieden. We onderschrijven hiermee de visie op meervoudige intelligentie, waarbij kinderen leren dat je op verschillende manieren talentvol kunt zijn.
 • Naast de gebruikelijke vakken krijgen de leerlingen ook dans, drama, theater, beeldende kunst, muziek en techniek aangeboden; een pakket van breedvormende leerlijnen. 
 • Wij bieden uitdagend onderwijs, gebruik makend van moderne digitale methoden en een rijke leeromgeving.
 • Pesten accepteren wij niet. We hanteren een goed gedragsprotocol met een duidelijk stappenplan. Wij werken eraan kinderen zich bewust te laten zijn van hun gedrag in de groep. 

Onze speerpunten 

Talenten kennen en benutten

Kinderen leren op veel manieren. Elk kind heeft talenten, ook wel intelligenties genoemd. Meervoudige intelligentie gaat uit van 8 manieren om knap te zijn: rekenknap, taalknap, samenknap, zelfknap, beeldknap, muziekknap, beweegknap en natuurknap. Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) bieden we thematisch aan. De kinderen kunnen vanuit hun eigen intelligenties ontdekkend en onderzoekend leren. Zo doen leerlingen kennis en vaardigheden op én leren ze zichzelf en de ander kennen en respecteren. Ook met rekenen en taal richten wij de lessen steeds meer in volgens meervoudige intelligentie. Want wij willen: 

 • boeiende lessen met  een rijke leeromgeving bieden 
 • betekenisvolle opdrachten geven
 • aansluiten  bij de manier waarop een kind graag leert
 • aansluiten bij de belevingswereld van het kind
 • gebruik maken van zoveel mogelijk zintuigen zodat kinderen echt leren

Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken

 • 't Mozaïek wil een basisschool zijn waar goed onderwijs wordt gegeven dat past bij elk kind.
 • Taal en rekenen vormen de basis van ons onderwijs. Hier besteden we 55% van onze lestijd aan, volgens afwisselende werkvormen gekoppeld aan meervoudige intelligentie.
 • We evalueren voortdurend onze resultaten op deze gebieden.
 • We kijken daarbij ook of we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
 • Wij werken met groepsplannen voor rekenen, lezen en spelling. 
 • Zo weten wij voor de basis- zorg- en plusgroep wat wij willen bereiken in de vastgestelde periode.
 • Elk kind krijgt op deze manier een afgestemd aanbod.
 • Door middel van ons leerlingvolgsysteem kijken we of de leerlingen zich voldoende ontwikkelen en of de opbrengsten goed zijn.

Cultuureducatie

Cultuur biedt prachtige aanknopingspunten om talenten in jezelf te ontdekken. We hebben dan ook een gevarieerd aanbod!
Dans in groep 1/2, workshopvorm in groep 7/8
Beeldende vorming  groep 3/4, in workshop  in groep 7/8
Drama/toneel in groep 5/6, in workshopvorm in groep 7/8
Muziek  in groep 1 t/m 8.
Professionele docenten geven deze vakken bij ons op school. Daarnaast hebben we elk jaar het cultuuraanbod zoals de gemeente Epe ons aanbiedt met daarin theater, audio-visueel, cultureel erfgoed.
Elke groep doet elk jaar een presentatie op het podium voor kinderen en ouders.
Binnen onze school hebben wij een ICC'er; een interne cultuurcoördinator. Zij zorgt voor het overzicht, en bewaakt de doorgaande lijnen.

Breinvriendelijk onderwijs

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de werking van hersenen bij kinderen. Een aantal conclusies zijn in de praktijk bewezen en passen wij ook toe:

 • Coöperatief leren: kinderen leren en werken graag samen, twee weten meer dan één. Met gerichte taken komt samenwerken goed tot zijn recht en is het leren effectiever. Een rijke leeromgeving: in de klas moet je kunnen zien wat kinderen leren, waar ze aan werken.  Dit is zichtbaar via afspraken, eigen gemaakt werk, (reken- en spelling)regels enz.
 • Een veilige omgeving: een kind leert pas als het zich veilig voelt.
 • Relatie met de leerkracht: de leerkracht heeft een belangrijke voorbeeldfunctie, hij/zij laat duidelijk zien dat leren belangrijk is en hoe je met elkaar omgaat. We geven dus ook ondersteuning in het sociaal emotioneel functioneren.
 • Het kind inzicht geven in zijn/haar leerproces: Wat wil/moet ik leren? Hoe ver ben ik? Wat moet er nog gebeuren? Waarom moet ik dit leren? 
 • Via meervoudige intelligentie zoeken we de juiste ingang bij de leerling

Meerbegaafdheid

 • Wij hebben een begaafdheidscoördinator.
 • Door middel van observaties, gesprekken met ouders en ( vaak ook) kind, aan de hand van een protocol wat hier speciaal voor gemaakt is ( SiDi R protocol),  gaan wij gericht te werk.
 • De basisstof wordt tot een minimum gereduceerd waardoor tijd vrijkomt voor verdieping en verbreding op allerlei gebieden.
 • We maken hierbij gebruik van Levelwerk. Dit is een pakket voor een doorgaande uitdagende leerlijn ( groep 3-8) gericht op de vakken rekenen, taal en allerlei, speciaal voor onze hoogbegaafde kinderen.
 • In de kleutergroepen werken we met de ‘slimme kleuterkist’
 • Wekelijks een plusgroep,  gericht op meer gebieden dan alleen de inhoud: oplossingsgerichtheid, leren leren, samenwerken en plannen. 

De leerling centraal

 • Leerling als mede-eigenaar van het leerproces
 • Gesprekken met de kinderen
 • Inzicht in eigen resultaten door datamuur en grafieken 
 • Door leerling geleide oudergesprekken 
 • Werken met portfolio’s vanaf groep 1/2
 • Vormen van coöperatief leren die het samenwerken stimuleren 

Kanjertraining

Op onze school werken we met de Kanjertraining. 
Waarom de Kanjertraining? 
Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. 

Voor meer informatie over de Kanjertraining kunt u hier klikken. 

Wereldoriëntatie 

Voor wereldoriëntatie werken we in groep 3 en 4 met Vierkeerwijzer®.
In groep 5 tot en met 8 werken we met de methode Faqta. 
Er wordt ’s middags thematisch aan een onderwerp gewerkt ( bijvoorbeeld China, de Romeinen of dieren op de Veluwe). Door de thema’s in volgorde op elkaar af te stemmen ontstaat een samenhangend geheel.
Elk thema begint met een groepsgerichte leerkrachtles. De leerkracht geeft wekelijks een themales om het onderwerp verder inhoud te geven.
Gedurende de middagen hebben de kinderen de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten ( intelligenties) het thema verder te verkennen, te onderzoeken en te ervaren. 
Ook de rijke leeromgeving staat centraal. Er is een themamuur in elke klas die zich gedurende het thema vult met alle informatie. We willen tegemoet komen aan de verschillen tussen kinderen en hun talenten benutten. 

Taal- en rekenonderwijs op ’t Mozaïek


Taal/lezen 

 • Taal in al zijn facetten: woordenschat, spelling, mondeling en schriftelijk taalgebruik, ontleden en meningsvorming. 
 • Tijdens de taallessen vinden steeds meer werkvormen volgens meervoudige intelligentie plaats om het leren betekenisvoller te maken, aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en meerdere zintuigen te gebruiken. 
 • Altijd een wisselend aanbod van leesboeken in de klas, doordat wij boeken lenen van de bibliotheek 
 • Wij lezen elke dag in de klas, in groepjes en individueel. 
 • We gebruiken een methode voor voortgezet technisch lezen: Estafette, waarbij instructie op niveau (basis, zorg en plus) plaatsvindt. 
 • Leesmotivatie is ontzettend belangrijk: wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses van het kind. 
 • Het taalonderwijs wordt bewaakt en aangestuurd door onze taalcoördinator. 

Rekenen 

 • Rekenen begint al bij de kleuters met ’Fred van de rekenflat’. 
 • Spelenderwijs aandacht voor getallen en getalbegrip. 
 • 3 Leerlijnen in de methode voor de basisgroep, de zorggroep en de plusgroep. 
 • Zoveel mogelijk koppeling met de dagelijkse praktijk. 
 • Tijdens de rekenlessen vinden steeds meer werkvormen volgens meervoudige intelligentie plaats om het leren betekenisvoller te maken, aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en meerdere zintuigen te gebruiken.
 • Gebruik van ICT tijdens rekenlessen met digibord en verwerking via Snappet. 

Snappet

In de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met Chromebooks van Snappet.

Alle kinderen krijgen een eigen Chromebook, waarop ze een groot gedeelte van de verwerking van de leerstof kunnen maken. Daardoor werken de leerlingen gemotiveerder aan hun eigen leerdoelen. Vooral het feit dat de leerkracht veel gerichter kan instrueren en zonder alle administratieve rompslomp zich meer op het onderwijskundig proces kan richten, spreekt ons aan.

Werken met Snappet is niet direct een hele grote omslag geweest omdat het eigenlijk alleen de werkboeken vervangt. Het biedt wel grote voordelen ten opzichte van het werken in werkboeken. De grootste voordelen zijn dat kinderen zgn. ‘directe feedback’ krijgen, dus gelijk te zien krijgen of een antwoord goed of fout is, én dat de opgaven zich automatisch aanpassen aan het niveau van de leerling: gaat het goed, dan worden de opgaven steeds moeilijker (uitdaging!), is het nog wat moeilijk, dan worden de opgaven vanzelf wat eenvoudiger zonder dat het kind onder het basisniveau van de groep werkt (succeservaringen opdoen!).

Daarnaast is er volop extra en uitdagend materiaal beschikbaar voor als de lesstof binnen de tijd af is.

Snappet werkt overigens met onze eigen taal- en rekenmethodes.
Snappet biedt ons ook de mogelijkheid om aanvullende lesmaterialen in te zetten, bijvoorbeeld woordenschat en automatiseren.
Meer informatie over Snappet is te vinden op hun website: https://nl.snappet.org/informatie/ 

Kleuteronderwijs op ‘t Mozaïek

 • Meervoudige intelligentie bij kleuters... puzzelknap, rekenknap of beweegknap. De hoeken zijn ingericht naar de 8 intelligenties. 
 • Er wordt gewerkt met thema’s uit de methode “Onderbouwd”, gebaseerd op meervoudige intelligentie. 
 • Ruim aandacht voor taal met extra aandacht voor woordenschat via “Villa Letterpret” en “Woorden in de weer”. 
 • Voorbereidend rekenen met “Fred van de rekenflat”, computer en rekenspelletjes. 
 • Elke week gym in de Koekoek en 1 keer per 2 weken dansles van een docent van Cultuurplein N.O. Veluwe. 
 • Een zorgvuldig observatie- en volgsysteem. 
 • Een uitdagende rijke leeromgeving met een woordmuur aan de hand van het thema’s. 

Zorg voor het kind

 • Gesprekken met kinderen vormen de basis. 
 • Om dit goed te begeleiden werkt elke leerkracht met groepsplannen. De leerlingen zijn onderverdeeld in een basis-, zorg- en plusgroep. Alle groepen krijgen aanbod op niveau. 
 • Daarnaast hebben wij speciale aandacht voor kinderen op een individuele leerlijn met eigen einddoelen. Dit geldt ook voor onze hoogbegaafde leerlingen. 
 • De interne begeleider heeft structureel groepsbesprekingen met de leerkracht en houdt zicht op de ontwikkeling van alle kinderen. Zij bewaakt de doorgaande lijn van groep 1-8. 
 • Naast de toetsen uit de methodes, hebben wij een toetskalender waarop precies wordt aangegeven welke toetsen wanneer worden afgenomen. Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen van Cito. Zo volgen wij de kinderen van groep 1-8 cognitief en sociaal-emotioneel. 
 • We werken met het Cito screeningsinstrument voor dyslexie.

Goede sfeer

 • Wij streven naar veiligheid voor elk kind. 
 • Als een kind zich veilig voelt, is het in staat te leren. 
 • We werken hier gericht aan. Er zijn duidelijke regels en er is een vaste structuur in de klas. 
 • De leerkracht voert gesprekken met kinderen. 
 • Wij creëren een rijke leer- en werkomgeving. 
 • Samen met u kijken wij naar oplossingen door middel van heldere afspraken.
 • Pesten accepteren wij niet. Wij hanteren een goed gedragsprotocol met een duidelijk stappenplan.

Ouderbetrokkenheid 

 • Het partnerschap tussen school en ouders is van wezenlijk belang. 
 • Beiden zijn nauw betrokken bij de opvoeding en de begeleiding van kinderen. 
 • We hebben een gezamenlijk belang: het zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, op school en thuis. Samen kunnen we meer doen dan ieder voor zich. 
 • Dit doen wij door te luisteren en daarnaast zo veel mogelijk informatie aan u als ouder te verstrekken, en samen afspraken te maken die ten goede komen aan het kind. 
 • Wij hebben ouder-kind gesprekken, intakegesprekken, de gesprekken die tussendoor gevoerd worden en begeleidingsgesprekken met de IB-er. De leerkrachten plannen in september, februari en juni een gesprek met u waarbij uw kind ook kan worden uitgenodigd; het ”door de leerling begeleide oudergesprek”. 
 • Loop gerust binnen! 

Ouderparticipatie 

 • Medezeggenschapsraad: hier kunt u als ouder meebeslissen en meepraten over het beleid van de school, samen met een aantal leerkrachten en de directeur. 
 • Ouderraad: zij ondersteunen het team en de school bij allerlei activiteiten door het jaar heen. 
 • Klassenouders: zij zijn aanspreekpunt voor de leerkracht en ouders. 
 • Daarnaast hebben wij overblijfouders en luizenouders.
 • Allerhande hulp bij gym, knutselen, lezen en vervoer naar excursies... er is genoeg te doen! 

Communicatie met ouders 

 • Jaarlijks kunt u  de schoolkalender inzien op de website en op Klasbord met alle data en praktische informatie. 
 • We maken gebruik van de app Klasbord. Die kunt u installeren op uw telefoon, of op een computer bekijken. Alle relevante berichten worden via Klasbord verstuurd. Het is dus erg belangrijk dat u uw account activeert!
 • De schoolgids vindt u ook op de website, met daarin informatie over de school, over de stichting en ons onderwijs. 
 • Heeft u een klacht, vertel het ons. Bent u tevreden, vertel het een ander! 

Want met ouders kom je verder!!

 

Copyright©
Op onze website wordt gebruik gemaakt van foto’s uit eigen stock en/of van foto’s die door leerkrachten en/of ouders gemaakt zijn. Het copyright van deze afbeeldingen berust bij ProCon. Mocht u bezwaar hebben tegen het abusievelijk foutief gebruik van een plaatje of foto, dan vernemen wij dit graag van u en wij zullen deze afbeelding direct verwijderen.