Stichting ProCon is een onderwijsstichting die vanuit de christelijke identiteit kinderen vertrouwd maakt met de Bijbelse boodschap en deze leert te vertalen naar de tijd waarin we leven. We voeden niet op tot christelijk geloof, maar handelen vanuit dit geloof. De Bijbel leert ons elkaar lief te hebben, zorg te dragen voor onze naasten en op te komen voor de zwakkeren. We hebben respect voor elkaar ongeacht ras, godsdienst, geaardheid of cultuur. 

Dit betekent dat leerlingen van alle gezindten welkom zijn zolang zij, net als (hun) ouders, onze identiteit respecteren. Wij verwachten dat leerlingen deelnemen aan activiteiten, die een uiting zijn van onze identiteit, zoals de viering van christelijke feestdagen. Uitingen zijn verder de Bijbelvertellingen, het dagelijks gebed en het zingen van christelijke liederen.  

Daarnaast kunt u, binnen de context van de leerplichtwet, als ouder(s) medewerking van de school verlangen om uw kind(eren) deel te laten nemen aan de feestdagen van andere religies.