Wanneer u hier klikt, leest u het Schoolplan 2015-2019 van onze basisschool cbs ‘t Mozaïek. Vanuit de visie/missie heeft ons team eigen prioriteiten vastgesteld voor concrete acties in de komende vier jaar. Deze keuze is gemaakt op basis van teambijeenkomsten, tevredenheidspeilingen van leerlingen (2011) en ouders (2008), inspectierapport (2009), kwaliteitsinstrument Procon (2010), nulmeting onder team vanuit WSNS (Passend Onderwijs, 2010), nulmeting Opbrengstgericht werken (2010), verbeterplannen Ziezoproject (2008-2011), vorig Schoolplan en schoolopbrengsten (Cito Zelfevaluaties en groepsplannen). De actiepunten die daaruit voortkomen zijn in dit plan vrij algemeen verwoord. Ze worden in de daaraan gekoppelde jaarplannen SMART doorvertaald. In dit plan stellen we een cyclisch proces voor, waaraan meetbare resultaten zijn gekoppeld. Op deze resultaten zijn we aanspreekbaar! Wij hopen van harte dat dit schoolplan helder inzicht geeft in ons beleid. 
Onze wens is dat dit schoolplan een levend document mag zijn en ons stimuleert in kwalitatief goed onderwijs aan kinderen! Wij hopen daarom dat dit schoolplan aanleiding blijft om met ouders en leerkrachten niet alleen over de ontwikkeling van het onderwijs te blijven spreken, maar deze woorden vervolgens om te zetten in daadkrachtig onderwijs. Onderwijs waarbij talenten van het kind centraal staan! Met bekwame en enthousiaste leerkrachten willen we onze kinderen een veilige, uitdagende en een rijke leeromgeving bieden!