Visie en Missie

’t Mozaïek …een school vol talent!


  • We willen met ons onderwijs aansluiten bij de talenten van kinderen: de leerlingen delen hun talenten met elkaar en worden uitgedaagd ze verder te ontwikkelen.
  • We onderschrijven hiermee de visie op meervoudige intelligentie, waarbij kinderen leren dat je op verschillende manieren knap kunt zijn.
  • Ons streven is dat kinderen hun talenten kennen en kunnen gebruiken.  
  • Naast de gebruikelijke vakken krijgen de leerlingen ook dans, drama, theater, beeldende kunst, muziek en techniek aangeboden.
  • Wij volgen de ontwikkeling van elk kind. Voor taal en rekenen gebruiken wij in de groepen een model waar alle leerlingen een gericht aanbod op niveau krijgen
  • Wij bieden uitdagend onderwijs, gebruik makend van moderne (digitale) methoden en een rijke leeromgeving.
  • Ten behoeve van onze leerlingen vinden wij een goed contact met ouders van groot belang.
  • Pesten accepteren wij niet. We hanteren een goed gedragsprotocol met een duidelijk stappenplan. Wij werken eraan kinderen zich bewust te laten zijn van hun aandeel in sociale contexten.