In groep 6 wordt hard gewerkt! Met spelling, taal en rekenen worden ook dit jaar weer veel nieuwe dingen geleerd. De werkwoordspelling wordt uitgebreid behandeld, er komen meerder nieuwe spellingcategorieën aan bod, zoals dirigent (je hoort een ie, je schrijft een i) woorden eindigend op -heid en -teit, woorden met 'tie' erin, zoals politie, en woorden met 'ge' aan het eind, zoals etage zijn enkele voorbeelden. Met taal komen zeer uiteenlopende zaken aan bod; luisteren en spreken, woordenschat, taalbeschouwing, boekpromotie en schrijven van teksten zijn enkele voorbeelden. We besteden aandacht aan handschriftontwikkeling, door twee keer per week te schrijven. Hierbij schrijven we in blokschrift. Losse letters dus. Met rekenen werken we op de getallenlijn al tot 12 000! De breuken komen aan de orde, het delen vindt plaats met steeds grotere getallen, staartdelingen worden moeilijker, verhaaltjessommen (contextsommen) komen in elk blok weer aan de orde, het begrip turven wordt gebruikt, en zo zijn er nog heel veel voorbeelden te noemen van de inhoud van het rekenen in groep 6. Naast rekenen, taal en spelling komen ook veel andere zaken aan bod. We werken met M.I, Meervoudige intelligentie aan de zaakvakken geschiedenis. aardrijkskunde en biologie. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: de Romeinen, kloosters, Vikingen, Noord Nederland, Oost Nederland, West Nederland, Zuid Nederland. Ook krijgen de leerlingen de topo van Nederland aangeboden. De beeldende lessen, tekenen en handvaardigheid, worden vaak gerelateerd aan de M.I.-thema's, of aan de tijd van het jaar. Eén keer in de week komt onze vakleerkracht muziek, juf Marion, ons muziekles geven! Op dinsdagochtend hebben we gymnastiek of zwemmen we. De ene week gym, de andere zwemmen. In groep 6 krijgen de leerlingen voor het eerst Engels. Deze lessen zijn gericht op spreekvaardigheid.  
In groep 6 krijgen de kinderen met regelmaat huiswerk mee. Dit is niet alleen om de inhoud van het werk, maar zeker ook om kinderen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor schoolse zaken, het plannen van hun tijd, en het leren maken van huiswerk. Dit zal in groep 7 en 8 verder worden uitgebouwd.